Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Finappie, s.r.o., so sídlom Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 53896084, DIČ: 2121523459, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 153862/B (ďalej len “Finappie”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe vytvorenia používateľského konta. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Prevádzkovateľom je spoločnosť Finappie, s.r.o, ktorá prevádzkuje aplikáciu Finappie. Jeho predmetom je vkladanie a spracúvanie informácií o príjmoch a výdajoch a je umiestnený na internetovej stránke www.finappie.com. Používateľom je zákazník, ktorý na základe vytvorenia používateľského konta vstupuje do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

Zaregistrovanie zákazníka

V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať (vytvoriť si heslo do svojho účtu) a ste osoba staršia ako 16 rokov, získate:

- vkladanie a analyvanie informácií o vašich príjmoch a výdajoch
- prehľad doteraz vložených príjmov a výdajov
- prehľad o predpokladanom stave financií v budúcnosti
- pripomenutie plánovaných transakcií
- môdre vystavovanie faktúr
- synchronizácia transakcií z podporovaných bánk
- pravidelné informácie o novinkách a akciách
- možnosť využívať personalizované služby


Zákazníkom našej aplikácie môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem využívať služby na internetovej stránke www.finappie.com.

Údaje a informácie v aplikácii

Zákazník na základe zmluvného vzťahu berie na vedomie, že údaje a informácie v aplikácii ako aj funkcie aplikácie (napríklad finančná predikcia, aktuálny stav účtov, kompletnosť a správnosť dát synchronizovaných z bankových účtov, správnosť exportov do účtovníctva) sú iba predpokladom na základe dát, ktoré Finappie má a nemusia odzrkadlovať reálny stav. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené aplikáciou Finappie, partnermi Finappie, tretími stranami (napríklad bankami) alebo vykonané zákazníkom v reálnom živote.

Predplatné

Cenník

Finappie poskytuje niekolko plánov s rovnakými funkciami, ale rozdielnymi limitmi a cenami. Aktuálne dostupné plány a ich ceny nájdete na https://www.finappie.com/sk/pricing.

Spoločnosť Finappie s.r.o. si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu cien, funkcií a limitov jednotlivých plánov. Na prípadnú zmenu cien, funkcií a limitov jednotlivých plánov a dátum platnosti nových cien, funkcií a limitov budete vopred upozornení emailom.

Skúšobná verzia

Všetky platené plány je možné vyskúšať zadarmo na 30 dní. Plynutie skúšobnej verzie sa začne momentom zaregistrovania zákazníka. Pri registrácii od Vás nepotrebujeme žiadne platobné údaje. Po vypršaní skúšobnej verzie Vás upozorníme emailom a následne si budete môcť vybrať či prejdete na platený plán Finappie alebo budete Finappie používať plán BASIC, ktorá je zadarmo navždy. Pri zmene z plateného plánu na plánu BASIC Vám všetky doposiaľ vytvorené údaje (transakcie, faktúry) ostávajú k dispozícii.

Zmena predplateného plánu

Pre zmenu z vyššieho plánu na nižší plán alebo z nižšieho na výšší plán nás prosím kontaktuje na info@finappie.com alebo cez kontaktný formulár na https://www.finappie.com/sk/faq#contact. Zmena plánu zatiaľ nie je možná z prostredia aplikácie.

Pri zmene z vyššieho plánu na nižší plán Vám funkcie vyššieho plánu ostanú k dispozícii až do konca predplateného obdobia. Nasledujúca platba bude účtovaná v cenne nižšieho plánu a od rovnakého dátumu dôjde k zmene funkcií z vyššieho plánu na funkcie nižšieho plánu. Pri zmene z vyššieho plánu na nižší plán Vám všetky doposiaľ vytvorené údaje (transakcie, faktúry) ostávajú k dispozícii.

Pri zmene z nižšieho plánu na vyšší plán dôjde k zrušeniu vyššieho plánu a prípadnému vráteniu alikvotnej čiastky nespotrebovanej sumy predplatného. Následne si môžete aktivovať vyšší plán ako nové predplatné v nastaveniach predplatného vo Vašom Finappie účte https://www.finappie.com/sk/app/settings/subscription.

Zrušenie predplatného

Aktívne predplatné je možné zrušiť v nastaveniach predplatného vo Vašom Finappie účte https://www.finappie.com/sk/app/settings/subscription. Po zrušení predplatného Vám funkcie daného plánu ostanú k dispozícii až do konca predplateného obdobia. Žiadna ďalšia platba Vám nebude účtovaná.

Reklamácie

Pri akýchkoľvek problémoch alebo sťaznostiach nás prosím kontaktuje na info@finappie.com alebo cez kontaktný formulár na https://www.finappie.com/sk/faq#contact.

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. v nastaveniach aplikácie si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách (priemerne raz týždenne). Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme vám odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu a využívaním používateľského konta. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@finappie.com

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Vymazanie dát a zákazníckeho účtu

Zákazník môže kedykoľvek vymazať svoj používateľský účet so všetkými dátami v nastaveniach aplikácie https://www.finappie.com/sk/app/settings/user/delete. Toto vymazanie je okamžité a nezvratné.

Finappie si vyhradzuje právo na výmaz používateľského účtu so všetkými dátami po 12 mesiacoch neaktivity bez predchádzajúceho upozornenia.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Finappie a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Finappie si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.martinus.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2023.

Používanie materiálov zo stránky

© 2023 Finappie, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Finappie, s.r.o. zakázané.